Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Enhver aftale om salg, levering af produkter, abonnementer eller serviceydelser fra Viking Security (Juridisk InfraCon ApS), CVR-nr. 32073603, Frederiksborggade 22E, 3600 Frederikssund, finder sted på grundlag af nærværende salgs- og leverings- og abonnementsbetingelser.

Disse salgs-, leverings- og abonnementsbetingelser er gældende for alle leverancer og ydelser leveret af Viking Security, medmindre de udtrykkeligt er fraveget eller modificeret ved anden skriftlig aftale.

Godkendelse af ordre
Ordrebekræftelse eller kundens skriftlige eller mundtlige accept af et tilbud fremsendt fra Viking Security, er at betragte som indgåelse af aftalen. Hvis kunden er uenig i ordrebekræftelsen, skal der gøres indsigelse overfor Viking Security indenfor 48 timer fra modtagelse af ordrebekræftelsen.

Installation af sikringsløsninger
Installation af sikringsløsninger betales ved anlæggets idriftsættelse. Efter afsluttet test og gennemgang med kunden, underskrives et ”afleveringsdokument”. Herefter betegnes leverancen som afsluttet og godkendt af kunden.

Ved større installationsarbejder, er Viking Security berettiget til at foretage a conto fakturering svarende til det udførte arbejde. 

Ønsker kunden skjult installation eller nedgravning af kabler, udføres dette arbejde på time basis, og vil blive faktureret særskilt, medmindre andet er blevet aftalt i ordrebekræftelsen.

Betaling
Medmindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage netto.

Alle priser er i danske kroner og inkl. moms, medmindre andet er anført på hjemmesiden, i tilbuddet/ordrebekræftelsen eller skriftligt er aftalt.

Alle priser er betinget af, at Viking Security kan udføre arbejdet uhindret indenfor normal arbejdstid (08:00 - 16:00), medmindre andet er aftalt skriftligt.

Ejendomsret
Viking Security bevarer den fulde ejendomsret til udlejede sikringsløsninger. Kunden har pligt til at holde anlægget forsvarligt ved lige og nøje følge den/de brugsanvisninger og anvisninger, som Viking Security udsteder for brugen af anlægget.

Viking Security bevarer den fulde ejendomsret til købte sikringsløsninger, indtil at kunden har betalt den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter og gebyrer.

Levering  
Leveringstiden regnes fra den dato, hvor ordrebekræftelsen er udarbejdet. En aftalt leveringstid vil være beskrevet i ordrebekræftelsen, ellers er der ikke indgået aftale om fast leveringstid. Har kunden fremsat ønske om ændringer, beregnes leveringstiden først fra tidspunktet for accepteret ordre.

Overdragelse af abonnement  
Kunden kan kun overdrage sit abonnement, herunder de lejede alarmanlæg og sikringssystemer, såfremt dette skriftligt godkendes af Viking Security.

Ved overdragelse frigøres den hidtidige kunde først for sine forpligtelser, når abonnementsaftalen med den nye kunde træder i kraft.

Garanti og reklamationsret    
Købelovens regler om garanti og reklamationsret er gældende for handelsforholdet mellem Viking Security og kunden.

Der kan være produkter, hvor producenten yder en længere garantiperiode end det, kunden har i henhold til købeloven. I de tilfælde gives der på produktet samme garantiperiode som producentens garanti, mens garantien og reklamationsretten vedrørende installationen følger købelovens regler.

I garantiperioden påtager Viking Security sig at udbedre fejl i det leverede produkt – dog ikke forbrugt tid i forbindelse med installation og lignende – medmindre der er tale om overlast, slitage, fejlbetjening, eller anden skade, som ikke kan lastes Viking Security.

Eventuelle garantireparationer udføres indenfor Viking Security normale arbejdstid.

Ansvar    
Viking Security er kun ansvarlig for de skader, der direkte kan henføres til Viking Security's ydelser i henhold til den indgåede aftale. Viking Security er således ikke ansvarlig for ethvert indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt fortjeneste mv.

Viking Security påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Viking Security's eventuelle erstatningsansvar over for kunden er i alle tilfælde begrænset til DKK 200.000.

Enhver skade som kunden ønsker at gøre Viking Security ansvarlig for, skal skriftligt anmeldes til Viking Security.

Viking Security er alene ansvarlig for skade fra produktet, i det omfang det følger af "Produktansvarsloven". Viking Security fraskriver sig ansvar for skader og tab på ethvert andet grundlag. Viking Security er således ikke ansvarlig for ethvert indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste mv.  

Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på Viking Security's produktansvarsforsikring.  

Enhver skade fra produktet skal omgående meldes skriftligt til Viking Security.


Immaterielle rettigheder   
Viking Security bevarer eneretten til alle ophavsrettigheder, designrettigheder, varemærkerettigheder og andre immaterielle rettigheder (registrerede som ikke-registrerede), som anvendes, oprettes eller er indeholdt i, eller som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med levering af Viking Security's ydelser.

Force majeure
Viking Security kan ikke holdes ansvarlig for skader og tab som følge af force majeure, herunder – men ikke begrænset til – strejke (lovlige, såvel som ulovlige strejker og arbejdsnedlæggelser), lockout, brand, naturkatastrofer, oversvømmelser, strømsvigt, omfattende driftsforstyrrelser, hackerangreb, net nedbrud, krigstilstand, ind- og udførselsforbud, beslaglæggelse, myndighedernes foranstaltninger, forsinkelser under transport, udebleven eller fejlagtig leverance fra underleverandører.

Viking Security dækker ikke skader og tab, som skyldes fejl i de af teleselskaberne leverede dele, signaloverførsel, teleforbindelse eller forsinkelser og ændringer fra teleselskab og lignende.

Viking Security påtager sig intet ansvar som følge af, at unormalt vejrlig forøger reaktions- og udkaldstiden i henhold til kundens forholdsordre.

Opsigelse
Abonnementet eller serviceaftalen kan fra begge parters side skriftligt opsiges med 1 måneds varsel til udløb ved en måneds udgang, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

Abonnementet kan tidligst opsiges efter 6 måneder fra acceptdatoen, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne.

I tilfælde af, at kunden misligholder abonnementsaftalen ved manglende vedligeholdelse af anlæg eller ved manglende betaling, er Viking Security berettiget til straks at tilbagetage anlægget og gøre restbeløbet op overfor kunden svarende til den resterende del af opsigelighedsperioden med tillæg af enhver yderligere udgift forbundet med tilbagetagelsen. 

Alle omkostninger ved evt. reparationer af vægge m.v. i forbindelse med nedtagning, påhviler kunden.

Lovvalg og værneting
Parternes aftale er underlagt dansk ret, og eventuelle tvister mellem parterne skal indbringes for den byret, hvor Viking Security har værneting eller Sø- og Handelsretten efter Viking Security's eget valg.